Life Vision sk

Share Print

Hello

You can visit our worldwide website for our globally available teaching resources, or visit our local website for for products, events and materials for your area.

Please choose below:

Buy from

Life Vision pomáha študentom osvojiť si jazykové a komunikačné zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a medzinárodných skúšok, ako aj zručností, ktoré potrebujú na súkromný a pracovný život po ukončení školy.

 • Level: A1-C1

ODPORÚČACIE DOLOŽKY MŠVVaŠ PRE ÚROVNE PRE-INTERMEDIATE A INTERMEDIATE.

Life Vision je založená na dôkladne premyslenom a konzistentnom prístupe k osvojovaniu si gramatických javov a slovnej zásoby. Poskytuje kvalitnú a dôkladnú prípravu na skúšky (maturita, certifikáty), zároveň jazykovo pripravuje študentov aj na pracovný a súkromný život po ukončení školy. Jej moderný a relevantný obsah osloví dnešných tínedžerov, či už pomocou príťažlivých videí, vlogov alebo interaktívneho skúmania cez Vision 360° Interactive images.

Life Vision obsahuje tzv Assessment for Learning, ktorý vám pomôže motivovať a navigovať študentov počas ich cesty učenia sa jazyka. Obsah lekcií, obsah učiteľských kníh a v neposlednom rade aj testy pomôžu študentom analyzovať a dosahovať svoje ciele, zrýchľovať svoj pokrok a učiť sa s podporou pravidelného neformálneho hodnotenia a efektívnej spätnej väzby.

Life Vision vám ponúka dôkladnú podporu profesionálneho rozvoja: pozrite si videonávody na oboznámenie sa s touto učebnicou, získajte prístup k metodickým materiálom, v ktorých nájdete odborné rady a praktické usmernenia týkajúce sa kľúčových princípov.

Všetky digitálne materiály a zdroje sú prístupné cez Oxford English Hub: www.oxfordenglishhub.com.

 • Student Book (print)
 • Workbook (print), Online Practice (Students -2 years' access)
 • Student e-book (2 years' access), Workbook e-book (2 years' access)
 • Student Resources (2 years' access), Teacher's Guide (print)
 • Online Practice (Teachers -4 years' access)
 • Classroom Presentation Tools (Student Book and Workbook -4 years' access)
 • Teacher Resources (4 years' access)

Key features

  Life Vision ponúka dôkladnú prípravu na slovenskú maturitu:
 • osvojovanie si slovnej zásoby a gramatiky: Vocabulary Boosters, Grammar Booster a Grammar Reference, novinkou sú napríklad aj dve pútavé animácie na jej vysvetlenie v každej lekcii.
 • podpora rozprávania na stranách Maturita Speaking Trainer v pracovnom zošite.
 • rozvoj zručností: strany Maturita Skills v pracovnom zošite so stratégiami v slovenskom jazyku študentom ukážu, ako správne postupovať pri riešení vybraných cvičení.
 • Online Practice, ktorý obsahuje interaktívne cvičenia na rozvoj gramatiky, slovnej zásoby a zručností (čítanie a počúvanie s porozumením), ktoré študenti vykonávajú doma na počítači.
 • Učiteľ následne automaticky dostáva spätnú väzbu (percentuálnu úspešnosť študenta, počet pokusov, čas strávený pri danom cvičení atď).
 • Mediation activities, ktoré pomáhajú študentom vytvárať si a zdokonaľovať kľúčové jazykové zručnosti na tlmočenie informácií iným študentom, zhrnutie, výklad, poskytnutie vysvetlenia a pod.
 • Think and Share activities, ktoré rozvíjajú zručnosti ako napr. analyticky a kriticky myslieť, prezentovať svoje názory, zdôvodňovať a obhajovať svoje názory, oponovať iným a pod.
 • Vision 360° Interactive images, ktoré pomáhajú študentom rozvíjať digitálnu gramotnosť a nezávislosť.

Read more...

Life Vision taktiež ponúka

 • bohatú ponuku videí, vrátane vlog-ov, dokumentánych filmov a gramatických animácií, ktoré reflektujú súčasné záujmy tínedžerov.
 • aktivity na rozvoj kritického myslenia, riešenia aktuálných problémov, tzv. Global skills. V obsahu jednotlivých lekcií sú zakomponované podnety na rozvoj týchto zručností, napr. successful teamwork, solving problems, cultural awareness, staying healthy či online safety.
 • atraktívne témy, ktoré sa dajú reálne vygoogliť, a tak získať ďalšie informácie na následnú prácu s nimi, konverzáciu a pod.
 • slovnú zásobu založenú na Oxford 3000™ and Oxford 5000™, čo umožňuje študentom zamerať sa na najpoužívanejšie a najužitočnejšie slová na každej SERR úrovni ako aj osvojiť si stratégie na ich aktívne používanie.

Compare digital packs

Student packs

Student Book with Online Practice Student Digital Pack Student Book with Digital Pack

Learn

Student Book (print)
Student Book e-book
Student Resources

Practice

Workbook e-book
Online Practice (for students)

Teacher packs

Teacher's Guide with Digital Pack Teacher Digital Pack

Teach

Teacher's Guide (print)
Digital Teacher's Guide (PDF)
Teacher's Resources
Student Book Classroom Presentation Tool

Set practice

Workbook Classroom Presentation Tool
Online Practice (for teachers)

Assess

Assessment