Konkurs Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2016 BAS


Warunki uczestnictwa:

Uwaga! Termin składania formularzy przedzłużóny do 15 lutego 2017

Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który spełnia następujące warunki:

  1. Wyróżnia się inicjatywą i działaniami zgodnie z kryteriami podanymi w formularzu
  2. Prześle wypełniony formularz oznaczony hasłem/godłem wraz z poświadczoną rekomendacją innych osób według wskazań z formularza w terminie do 28 lutego 2017 r. włącznie na adres konkurs.nauczyciel@oup.com (temat maila Konkurs Nauczyciel Roku BAS)
  3. Prześle oznaczoną hasłem/godłem* kopertę z danymi uczestnika w terminie do 15 lutego 2017 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres Oxford University Press, Al. Wilanowska 372, 02-665 Warszawa, z dopiskiem Konkurs Nauczyciel J.A. Roku

*Godło lub hasło należy wprowadzić w celu zachowania anonimowości formularza – można wymyślić i podać dowolne słowo/hasło/nick/pseudonim. Jednocześnie proszę przesłać pocztą formularz z danymi osobowymi, gdzie także będzie umieszczone hasło, do późniejszej identyfikacji. Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Spośród kandydatów spełniających najlepiej warunki i kryteria określone w formularzu zgłoszeniowym zostanie wyłonionych 10 finalistów. Laureat Nagrody Głównej Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2016 BAS zostanie wyłoniony spośród 10 finalistów na podstawie przygotowanej przez siebie prezentacji w dowolnej formie multimedialnej.

Więcej tutaj:

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu (ENG)
Formularz zgłoszeniowy
Dane uczestnika
Forumlarz zgody na korzystanie z wizerunku i głosu dziecka