Docelowa struktura szkolnictwa

Pobierz dokument ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe

Dotacja

Szkoła podstawowa, klasy I-III:

W roku szkolnym 2017/2018 klasy I szkoły podstawowej korzystają z dotacji na zakup podręczników do kształcenia zintegrowanego oraz języka obcego w łącznej wysokości 75 zł na ucznia. Klasy II i III korzystają z podręczników zakupionych w ramach dotacji w poprzednim roku szkolnym. Klasy I, II i III otrzymują też dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych (corocznie) w wysokości 50 zł na ucznia. W ramach dotacji na rok szkolny 2017/2018 będą dostępne kursy dla klasy I:
Gold Sparks i Explore Treetops,
zaś dla klas II i III: Super Sparks, Young Treetops i Oxford Explorers.

Klasa I

Kontynuacja - klasa II i III


Szkoła podstawowa, klasy IV-VIII:

W roku szkolnym 2017/2018 klasy IV i VI szkoły podstawowej korzystają z dotacji na podręczniki w wysokości 140 zł, zaś klasy VII – 250 zł na ucznia (dotyczy wszystkich przedmiotów). Klasy V korzystają z podręczników zakupionych w ramach dotacji w poprzednim roku szkolnym. Klasy IV, V, VI oraz VII otrzymują też dotację w wysokości 25 zł na ucznia na materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów. W ramach dotacji na rok szkolny 2017/2018 będą dostępne kursy dla klasy IV:
Steps Plus oraz Team Up Plus,
dla klasy VII – English Plus Options,
zaś dla klas V i VI Steps Forward oraz Team Up.

Klasa IV

Klasa VII

Kontynuacja - klasa V i VI


Uwaga: dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas V w roku szkolnym 2018/19 i dla uczniów klas VI w roku szkolnym 2019/20 zostanie zwiększona do kwoty 180zł


Gimnazjum:

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach dotacji szkoły otrzymują 250 zł na ucznia na podręczniki do klasy III oraz w klasach I, II i III 25 zł na ucznia na materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów.
Dla klas tych w dalszym ciągu aktualny jest podręcznik New English Plus.


Nauczyciele

6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych
ZSZ staną się nauczycielami branżowej szkoły I stopnia
4-letniego technikum staną się nauczycielami 5-letniego technikum
3-letniego LO staną się nauczycielami 4-letniego LO
zespołu szkół, w którego skład wchodzi 6-letnia szkoła podstawowa i gimnazjum, stają się nauczycielami 8-letniej szkoły podstawowej
…gimnazjów zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne wynikające ze zmiany struktury szkół, zostaną przeniesieni w stan nieczynny lub będzie rozwiązany z nimi stosunek pracy z końcem roku szkolnego.


Egzamin po klasie ósmej

Egzamin 8-klasisty pojawi się od roku szkolnego 2018/2019

  • z tego języka obcego nowożytnego, który jest nauczany w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

  • wyniki egzaminu będą brane pod uwagę w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej
  • 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi informatory z przykładowymi zadaniami z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki wraz z rozwiązaniami
Sprawdź jaki podręcznik do egzaminu wybrać
Projekt rozporządzenia dot. egzaminu ósmoklasisty
Uzasadnienie do projektu

Nowy egzamin maturalny

  • dla uczniów LO – od 2022/2023

  • dla uczniów technikum – od 2023/2024
  • dla uczniów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej – od 2023/2024
  • absolwenci LO, technikum i branżowej szkoły II stopnia otrzymają takie samo świadectwo dojrzałości. Oznacza to, że uczniowie kończący branżową szkołę II stopnia będą mogli ubiegać się o miejsce na dowolnym kierunku studiów
  • wprowadza się 30-procentowy próg zdawalności egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym