Read On!

"Reading is like going to the gym


To help students get the most from their reading, it’s important to help them establish a reading routine. Think of reading like going to the gym.
You get the best results from doing it regularly, 20 minutes a day."
Verissimo Toste, teacher trainer & reading expert

O projekcie

Cele projektu:

 • Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności kluczowych dla odniesienia sukcesu w XXI wieku ( m.in.: myślenie krytyczne, wyszukiwanie i zarządzanie informacją, komunikowanie się) poprzez zachęcanie dzieci do czytania i kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci oraz inspirowanie do działania poprzez promocję czytelnictwa
 • Wychodzenie naprzeciw Specjalnym Potrzebom Edukacyjnym poprzez umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka
 • Wsparcie szkół i bibliotek w zakresie rozwijania czytelnictwa wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020

Beneficjenci projektu:

 • Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych publicznych i niepublicznych
 • Dzieci w wieku 10-15 lat uczące się języka angielskiego w prywatnych szkołach językowych

Geneza i założenia projektu:

Projekt READ ON powstał z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących czytelnictwo wśród dzieci od najwcześniejszych lat. Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego dziecka. Uczniowie z klasy przystępującej do projektu otrzymują do dyspozycji zestaw 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce oraz na odpowiednim poziomie językowym (zgodnym z założeniami podstawy programowej dla klas 4-8 oraz nieco poniżej i powyżej wymagań). Dzięki temu uczniowie czytają książki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i rozwijają kompetencje czytelnicze zgodnie ze swoim aktualnym poziomem znajomości języka.

Projekt READ ON umożliwia pogodzenie różnorodnych potrzeb uczniów uczących się w jednej klasie i oferuje tym samym doskonałe rozwiązanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie są zachęcani do przeczytania w ciągu roku szkolnego jak największej liczby książek i dzielenia się swoimi wrażeniami i opiniami na ich temat wykonując różnorodne zadania i projekty zaproponowane przez nauczyciela. Zwieńczeniem programu jest udział w ogólnopolskim konkursie dla wszystkich szkół uczestniczących w projekcie READ ON organizowanym przez Oxford University Press i zaprezentowanie przez uczniów projektów indywidualnych i klasowych wykonanych w nawiązaniu do przeczytanych książek, takich jak: plakaty, prezentacje, przedstawienia, relacje na blogu. Niezależnie od konkursu ogólnopolskiego szkoły są również wspierane w organizowaniu festiwali na zakończenie roku szkolnego, podczas których uczniowie mają okazję pochwalić się swoimi pracami i osiągnięciami czytelniczymi.

Dotychczasowe realizacje projektu i wnioski

Projekt READ ON w Polsce został przygotowany w oparciu o doświadczenia z Włoch, gdzie podobny projekt jest prowadzony pod patronatem British Council i Ambasady Wielkiej Brytanii w Rzymie. W roku 2016 był nominowany do prestiżowej nagrody ELTons 2016 w kategorii local innovation. Do tej pory wzięło w nim udział 1300 nauczycieli i 40000 uczniów. Nauczyciele we Włoszech podkreślają pozytywny wpływ projektu na poprawę umiejętności językowych uczniów oraz korzyści jakie oferuje uczniom niezależnie od ich poziomu językowego.

ELTONS

Wyodrębniono następujące kluczowe korzyści wynikające z udziału w projekcie:

 • zmiana nastawienia uczniów do czytania (niezależnie od języka) i nastawienia do nauki
 • rozwój kompetencji językowych i czytelniczych leżących u podstawy sukcesów edukacyjnych
 • poprawa osiągnięć uczniów w zakresie umiejętności posługiwania się językiem
 • wparcie dla nauczyciela w osiągnięciu zamierzonych rezultatów pracy z uczniami
 • włączenie w proces edukacyjny uczniów ze specjalnymi potrzebami

Oferta dla szkół przystępujących do projektu:

 1. Pakiet 70 lektur poziomowanych w języku angielskim dostosowany do podstawy programowej dla klas 4-8 pod względem tematyki i poziomu zaawansowania językowego – do zakupu z atrakcyjnym rabatem przez szkołę lub sponsora pozyskanego przez szkołę. Sprzedaż biblioteczek prowadzi firma Polanglo.
 2. Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli uczestniczących w programie na temat efektywnego wykorzystania lektur na zajęciach z języka angielskiego i poza nimi.
 3. Bezpłatne materiały do prowadzenia zajęć w oparciu o lektury poziomowane do pobrania z dedykowanej strony internetowej dotyczącej projektu oraz przekazywane pocztą elektroniczną na adres email nauczyciela anglisty realizującego projekt.
 4. Możliwość udziału w konkursie ogólnopolskim organizowanym przez Oxford University Press dla uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie READ ON na najciekawszą szkolną realizację projektu czytelniczego.

Warunkiem uczestnictwa danej Klasy lub Grupy Uczniów w Projekcie jest pozyskanie przez szkołę książek w języku angielskim wchodzących w skład specjalnej Biblioteczki Lektur przygotowanej na potrzeby Projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie, zasadach przystąpienia i realizacji oraz na temat możliwości promocji marki sponsora w zamian za wsparcie finansowe szkoły pod adresem: projekt.readon@oup.com lub pod numerem telefonu:
+48 603 060 440.

Patroni:

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo